Zapoznaj się z regulaminem konkursu
IT Manager of Tomorrow Awards 2023

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. 1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie IT Manager of Tomorrow Awards.
 2. 2. Organizatorem konkursu IT Manager of Tomorrow Awards jest Fundacja Let’s Manage IT z siedzibą w Gdyni.
 3. 3. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz obowiązującym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

II. Definicje użyte w regulaminie

 1. 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. 2. Organizator – oznacza Fundację Let’s Manage IT z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 98/96, NIP: 5842747386, REGON: 363766560, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603363.
 3. 3. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zgłoszenia do udziału w konkursie.
 4. 4. Konkurs – konkurs IT Manager of Tomorrow Awards organizowany przez Fundację Let’s Manage IT z siedzibą w Gdyni.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. 1. Zgodnie z założeniami inicjatywy IT Manager of Tomorrow Awards, Konkurs ma otwartą formułę.
 2. 2. Do udziału w Konkursie zapraszane są osoby, które w ramach prowadzonej działalności w obszarze IT przeprowadziły zakończoną sukcesem zmianę, przynoszącą wymierne efekty biznesowe. W ocenie zgłoszeń szczególnie brane pod uwagę będą osiągnięcia, które przyczyniły się w mierzalny sposób do poprawy funkcjonowania organizacji.
 3. 3. Inicjatywa jest otwarta dla przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego.
 4. 4. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu.
 5. 5. Po wstępnej weryfikacji i akceptacji zgłoszenia, Organizator skontaktuje się z uczestnikiem na podane w zgłoszeniu dane kontaktowe i prześle formularz konkursowy. Każdy z uczestników będzie mieć za zadanie samodzielne wypełnienie formularza konkursowego i odesłanie go do Organizatora.
 6. 6. Wszystkie informacje znajdujące się w nadesłanych materiałach i dokumentach będą traktowane jako ściśle poufne.
 7. 7. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie wraz z opisem projektu upływa 27.03.2023 r.
 8. 8. Nadesłane zgłoszenia i opisy projektów zostaną zweryfikowane pod kątem kompletności i spełnienia kryteriów konkursu. Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną przekazane do oceny Jury.
 9. 9. Warunkiem rozpatrywania przez Jury kandydatury jest terminowe dostarczenie kompletu informacji wymaganych niniejszym Regulaminem.
 10. 10. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zarządzających IT, bez względu na branżę. Od tych pełniących rolę CIO przez dyrektorów departamentów IT, kierowników zespołów aż po osoby, które nie mają przypisanych bezpośrednio zespołów, a jednak są liderami zmiany.
 11. 11. Konkurs nie jest adresowany do osób pełniących role biznesowe, tj.  Prezesów organizacji, przedstawicieli działów sprzedaży, marketingu i innych.
 12. 12. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy poprzednich edycji konkursu IT Manager of Tomorrow Award pod warunkiem zaprezentowania innego case study. 
 13. 13. W Konkursie mogą być prezentowane case study nie starsze niż 2 (dwa) lata licząc od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego.
 14. 14. W Konkursie można prezentować case study z transformacji przeprowadzonej u swojego wcześniejszego pracodawcy, lecz jedynie za jego pisemną zgodą.

IV. Organizacja

 1. 1. Konkurs odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konkursu. O tej zmianie poinformuje Uczestników najpóźniej na 3 (trzy) dni przed planowaną realizacją Konkursu.
 2. 2. Konkurs może być filmowany (wideo/audio-wideo) i fotografowany jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie dokumentacji fotograficznej, wideo lub audio-wideo przez Uczestników podczas Konkursu bez uprzedniej, wyraźnej zgody Organizatora.
 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów fotograficznych, audiowizualnych lub wizualnych związanych z przebiegiem Konkursu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 4. 4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konkursu. Informacje o możliwych miejscach zakwaterowania, przedstawione na stronie www Konkursu lub Organizatora, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń wobec Organizatora. Odpowiedzialność za skorzystanie z nich spoczywa po stronie Uczestnika.

V. Cele konkursu

 1. 1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie osób, które w ramach prowadzonej działalności w obszarze IT przeprowadziły zakończoną sukcesem zmianę, przynoszącą wymierne efekty biznesowe i w sposób mierzalny przyczyniły się do poprawy funkcjonowania organizacji. Elementem kluczowym branym pod uwagę przy wyborze kandydatów do wyróżnienia, jest wykazanie się umiejętnym i skutecznym łączeniem aktywności w trzech obszarach: Leadership and Culture, Emerging Technologies i Managment methods and frameworks.
 2. 2. Ponadto, inicjatywa ma na celu:
  • wyłonienie osób, których dorobek wyróżnia się na rynku polskim w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności biznesowej przedsiębiorstw,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji w zakresie zarządzania z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • nagłośnienie projektów technologicznych i organizacyjnych, które przyniosły niezaprzeczalne, wymierne korzyści biznesowe.

VI. Zasady oceny

 1. 1. Ocenę ankiet przeprowadza niezależne Jury złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek.
 2. 2. Skład jury zatwierdza Prezes Fundacji Let’s Manage IT i podaje do publicznej wiadomości. Skład Jury może ulec zmianie w trakcie trwania Konkursu.
 3. 3. Osoby wyróżnione w Konkursie IT Manager of Tomorrow Awards wyłaniane są na podstawie oceny opisu projektu zrealizowanego przez Uczestnika, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aktywność w trzech kluczowych obszarach:
  • Leadership and Culture,
  • Emerging Technologies,
  • Management methods and framworks.
 4. 4. Każdy z Jurorów dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla każdej z ww. kategorii, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami Jury.
 5. 5. Jury może zwrócić się do Uczestników Konkursu z prośbą o dodatkowe informacje.
 6. 6. Przedstawiciele Organizatora dokonują weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego Uczestnika do grona nominowanych.
 7. 7. Patroni, sponsorzy i partnerzy Konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów Konkursu.
 8. 8. W ramach pierwszego etapu Konkursu, Jury oceni zgłoszony projekt na podstawie przesłanego opisu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane w obszarach wskazanych w punkcie 3 powyżej.
 9. 9. Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu do 06.04.2023 r.
 10. 10. Uczestnik, zakwalifikowany do drugiego etapu Konkursu, przygotuje prezentację dla Jury. Termin nadsyłania prezentacji konkursowej upływa 16.04.2023 r. 
 11. 11. Członkowie Jury są wyłączeni z oceny zgłoszeń Uczestników będących przedstawicielami firm, które reprezentują oraz innych, w których w opinii Przewodniczącego Jury mógłby zaistnieć konflikt interesów np. w przypadku bezpośredniej konkurencji.
 12. 12. Proces konkursowy:

  • Krok 1: Przesłanie drogą mailową Zgłoszenia Uczestnika do Konkursu wraz z opisem projektu do 27.03.2023 r.
  • Krok 2: Przesłanie drogą mailową Formularza Zgłoszeniowego wraz z pełniejszym opisem projektu do 27.03.2023 r.
  • Krok 3: Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu nastąpi 06.04.2023 r.
  • Krok 3: Nadesłanie prezentacji dla Jury do 16.04.2023 r.
  • Krok 4: Ogłoszenie wyróżnionych osób nastąpi 28.04.2023 r.
  • Krok 5: Prezentacje wyróżnionych osób w dniu 19.06.2023 r. przed Jury

 

 1. 13. Wręczenie wyróżnień w Konkursie IT Manager of Tomorrow Awards nastąpi w dniu 20.06.2023 r.
 2. 14. Kryteria oceny zgłoszonego projektu. Jury w procesie oceny uwzględni następujące elementy:
  1. Na ile opisane inicjatywy dostarczyły wartość biznesową dla organizacji?
  2. Jaka była rola Uczestnika w opisywanej inicjatywie?
  3. Na ile efekt zmian miał charakter trwały i globalny dla organizacji – a nie lokalny?
  4. Jakie mierzalne efekty biznesowe osiągnięto? Czy osiągnięto założone cele?
  5. Odniesienie do trzech obszarów kompetencji:
   • Umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii;
   • Stosowania wydajnych metod pracy;
   • Przywództwa, zarządzania ludźmi, przeprowadzania zmian organizacyjnych, budowania kultury organizacyjnej.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. 1. Nagrodę w Konkursie stanowi przyznanie wyróżnienia IT Manager of Tomorrow Awards wraz z dyplomem i statuetką.
 2. 2. Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień.
 3. 3. Wyróżnione osoby zostaną ogłoszone do dnia 28.04.2023 r.
 4. 4. Każda z wyróżnionych osób otrzyma:
  1. Bilet na konferencję IT Manager of Tomorrow (edycja 2023);
  2. Wsparcie jednego z Jurorów w przygotowaniu prezentacji na finał Konkursu;
  3. Udział w profesjonalnym szkoleniu Kamila Kozieła, podnoszącym kompetencje przygotowywania i wygłaszania prezentacji.

 

VIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w Konkursie jest Organizator – Fundacja Let’s Manage IT z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 98/96, KRS: 0000603363, NIP: 5842747386, REGON: 363766560, www.letsmanageit.pl, adres e-mail: events@letsmanageit.pl.
 2. 2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres e-mail: privacy@letsmanageit.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres: Let’s Manage IT, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, sektor C.
 3. 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu należytego przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu w następującym zakresie oraz na podstawie:
 4. 4. dane podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie w zakresie „imię/imiona, nazwisko, numeru telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko/rola, zakres usprawnienia oraz korzyści wynikających z usprawnienia” – na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”);
 5. 5. dane Uczestnika uzupełnione w Formularzu Zgłoszeniowym w zakresie „zakres odpowiedzialności, departament, branża, wielkość zatrudnienia w IT, typ organizacji, informacje podane o sobie (prywatnie), referencje (kontakt do osoby potwierdzającej doświadczenie), opis inicjatywy (cel, przebieg, zakres prac, rezultaty), wnioski z inicjatywy” – na podstawie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. 6. informacje o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów Konkursu, otrzymaniu wyróżnienia, o miejscu w wynikach końcowych Konkursu – na podstawie realizowanych przez administratora lub przez stronę̨ trzecią celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. 7. danych podanych przez Uczestnika w późniejszym etapie Konkursu w zakresie niezbędnym do spełnienia przez Organizatora obowiązków przewidzianych w przepisach o rachunkowości lub prawa podatkowego – na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 8. 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być kontrahenci świadczący usługi na rzecz Organizatora związane z przeprowadzeniem lub rozliczeniem Konkursu, np. dostawcy usług IT, dostawcy aplikacji lub serwerów (w tym poczty elektronicznej), podmioty świadczące usługi księgowe, płatnicze, prawne, archiwizacji dokumentów, operatorzy pocztowi lub kurierzy.
 9. 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego przeprowadzenia Konkursu, rozliczenia go, spełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze z mocy prawa (np. w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej lub podatkowej) lub do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Przechowywanie danych może zostać każdorazowo przedłużone o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
 11. 11. Uczestnika ma prawo do:
 12.  12. wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 13. 13. żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 14. 14. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 15. 15. przenoszenia danych;
 16. 16. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącego niezależnym organem nadzorczym, o którym stanowi art. 4 pkt 21 RODO.
 17. 17. Prawa Uczestnika określone w ust. 7 powyżej, mogą być ograniczone wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i tylko w zakresie w nich określonym. W celu realizacji wymienionych uprawnień należy skontaktować się z Fundacją pod adresem e-mail events@letsmanageit.pl albo pisemnie pod adresem „al. Zwycięstwa 98/96, 81-451 Gdynia”.
 18. 18. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnik udziela dobrowolnie i nie wynika ona z wymogu ustawowego lub umownego. Udzielenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie oraz jego należytego przeprowadzenia i rozliczenia. Brak udzielenia zgody uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 19. 19. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 20. 20. Wypełnienie i wysłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z:
 21. 21. akceptacją niniejszego Regulaminu;
 22. 22. potwierdzeniem autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych osobowych Uczestnika wpisanych w zgłoszeniu uczestnictwa;
 23. 23. wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie podanych w zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z RODO oraz w związku z Regulaminem;
 24. 24. potwierdzeniem zapoznania się z informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.itmtawards.com i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.