Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie IT Manager of Tomorrow Awards.
 2. Organizatorem konkursu IT Manager of Tomorrow Awards jest Fundacja Let’s Manage IT we współpracy z Conlea Sp. z o.o.
 3. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkami oraz obowiązującym Regulaminem, a także akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

II. Definicje użyte w regulaminie

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Organizator – oznacza Fundację Let’s Manage IT z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842747386, REGON: 363766560, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603363.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zgłoszenia do udziału w konkursie.

III. Warunki udziału w konkursie

 1. Zgodnie z założeniami inicjatywy IT Manager of Tomorrow Awards konkurs ma otwartą formułę
 2. Do udziału w konkursie zapraszane są osoby, które w ramach prowadzonej działalności w obszarze IT przeprowadziły zakończoną sukcesem zmianę, przynoszącą wymierne efekty biznesowe. W ocenie zgłoszeń szczególnie brane pod uwagę będą osiągnięcia, które przyczyniły się w mierzalny sposób do poprawy funkcjonowania organizacji.
 3. Inicjatywa jest otwarta dla przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego.
 4. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkursu.
 5. Po wstępnej weryfikacji i akceptacji zgłoszenie, Organizator skontaktuje się uczestnikiem i prześle formularz konkursowy. Każdy z uczestników będzie mieć za zadanie samodzielne wypełnienie formularza konkursowego i odesłanie go do organizatora.
 6. Wszystkie informacje znajdujące się w nadesłanych materiałach i dokumentach będą traktowane jako ściśle poufne.
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie wraz z opisem projektu upływa 20.08.2021 r.
 8. Nadesłane zgłoszenia i opisy projektów zostaną zweryfikowane pod kątem kompletności i spełnienia kryteriów konkursu. Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną przekazane do oceny Jury.
 9. Warunkiem rozpatrywania przez Jury kandydatury jest terminowe dostarczenie kompletu informacji wymaganych niniejszym Regulaminem.
 10. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zarządzających IT, bez względu na branżę. Od tych pełniących rolę CIO przez dyrektorów departamentów IT, kierowników zespołów aż po osoby, które nie mają przypisanych bezpośrednio zespołów, a jednak są liderami zmiany
 11. Konkurs nie jest adresowany do osób pełniących role biznesowe, tj.  Prezesów organizacji, przedstawicieli działów sprzedaży, marketingu i innych.
 12. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy poprzednich edycji konkursu IT Manager of Tomorrow pod warunkiem zaprezentowania innego case study. 
 13. W konkursie mogą być prezentowane case study nie starsze niż 2 lata licząc od daty przesłania formularza zgłoszeniowego.
 14. W konkursie można prezentować case study z transformacji przeprowadzonej u swojego wcześniejszego pracodawcy, lecz jedynie pod jego pisemną zgodą.

IV. Organizacja

 1. Konkurs odbywa się w miejscu wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Konkursu. O tej zmianie poinformuje Uczestników najpóźniej na 3 dni przed planowaną realizacją Konkursu.
 2. Konkurs może być filmowane i fotografowane jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie i wykonywanie zdjęć przez Uczestników podczas Konkursu bez uprzedniej zgody Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konkursu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zakwaterowania na czas Konkursu. Informacje o możliwych miejscach zakwaterowania, przedstawione w Serwisie Organizatora, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek reklamacji czy roszczeń wobec Organizatora. Odpowiedzialność za skorzystanie z nich spoczywa po stronie Zamawiającego lub Uczestnika.

V. Cele konkursu

 1. Głównym celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ramach prowadzonej działalności w obszarze IT przeprowadziły zakończoną sukcesem zmianę, przynoszącą wymierne efekty biznesowe i w sposób mierzalny przyczyniły się do poprawy funkcjonowania organizacji. Elementem kluczowym branym pod uwagę przy wyborze kandydatów do wyróżnienia, jest wykazanie się umiejętnym i skutecznym łączeniem aktywności w trzech obszarach: Leadership and Culture, Emerging Technologies i Managment methods and frameworks.
 2. Ponadto, inicjatywa ma na celu:
  • wyłonienie osób, których dorobek wyróżnia się na rynku polskim w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności biznesowej przedsiębiorstw,
  • promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji w zakresie zarządzania z wykorzystaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych,
  • nagłośnienie projektów technologicznych i organizacyjnych, które przyniosły niezaprzeczalne, wymierne korzyści biznesowe.

VI. Zasady oceny

 1. Ocenę ankiet przeprowadza niezależne jury złożone z osób o odpowiednim doświadczeniu oraz reputacji zawodowej uznanej przez rynek.
 2. Skład jury zatwierdza Prezes Fundacji Let’s Manage IT i podaje do publicznej wiadomości. Skład Jury może ulec zmianie w trakcie trwania konkursu.
 3. Osoby wyróżnione w IT Manager of Tomorrow Awards wyłaniane są na podstawie oceny opisu projektu zrealizowanego przez kandydata, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego aktywność w trzech kluczowych obszarach:
  • Leadership and Culture,
  • Emerging Technologies,
  • Management methods and framworks.
 4. Każdy z jurorów dokonuje samodzielnej oceny punktowej dla każdej z ww. kategorii, przy czym ostateczny wynik po zsumowaniu wyników cząstkowych może zostać zmodyfikowany w wyniku dyskusji pomiędzy członkami Jury.
 5. Jury może zwrócić się do uczestników konkursu z prośbą o dodatkowe informacje.
 6. Przedstawiciele organizatora dokonują weryfikacji danych przedstawionych w ankietach konkursowych w przypadku włączenia danego uczestnika do grona nominowanych.
 7. Patroni, sponsorzy i partnerzy konkursu nie mogą mieć żadnego wpływu na wybór laureatów.
 8. W ramach pierwszego etapu konkursu, Jury oceni zgłoszony projekt na podstawie przesłanego opisu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania podejmowane w obszarach wskazanych w punkcie 3.
 9. Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu do 25.08.2021 r.
 10. Uczestnik, zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu, przygotuje prezentację dla Jury. Termin nadsyłania prezentacji konkursowej upływa 31.08.2021 r. 
 11. Członkowie Jury są wyłączeni z oceny zgłoszeń Uczestników będących przedstawicielami firm, które reprezentują oraz innych, w których w opinii Przewodniczącego Jury mógłby zaistnieć konflikt interesów np. w przypadku bezpośredniej konkurencji.
 12. Proces konkursowy:
  • Krok 1: Przesłanie drogą mailową Zgłoszenia do konkursu wraz z opisem projektu do 20.08.2021r.
  • Krok 2: Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu nastąpi 25.08.2021 r.
  • Krok 3: Nadesłanie prezentacji dla Jury do 31.08.2021 r.
  • Krok 4: Ogłoszenie wyróżnionych osób nastąpi 10.09.2021 r.
  • Krok 5: Prezentacje wyróżnionych osób w dniu 05.10.2021 r. przed Jury
 13. Wręczenie wyróżnień w konkursie IT Manager of Tomorrow Awards nastąpi w dniu 05.10.2021 r.
 14. Kryteria oceny zgłoszonego projektu. Jury w procesie oceny uwzględni następujące elementy:
  • Na ile opisane inicjatywy dostarczyły wartość biznesową dla organizacji?
  • Jaka była rola uczestnika w opisywanej inicjatywie?
  • Na ile efekt zmian miał charakter trwały i globalny dla organizacji – a nie lokalny?
  • Jakie mierzalne efekty biznesowe osiągnięto? Czy osiągnięto założone cele?
  • Odniesienie do trzech obszarów kompetencji:
   • Umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii
   • Stosowania wydajnych metod pracy
   • Przywództwa, zarządzania ludźmi, przeprowadzania zmian organizacyjnych, budowania kultury organizacyjnej

VII. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Nagrodę w konkursie stanowi przyznanie wyróżnienia IT Manager of Tomorrow Awards wraz z dyplomem i statuetką.
 2. Jury zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród specjalnych lub wyróżnień.
 3. Wyróżnione osoby zostaną ogłoszone do dnia 10.09.2021 r.
 4. Każda z wyróżnionych osób otrzyma:
  • Dostęp do materiałów z tegorocznej edycji IT Manager of Tomorrow
  • Roczny dostęp do Let’s Manage IT Online app
  • Wsparcie jednego z Jurorów w przygotowaniu prezentacji na finał konkursu.
  • Udział w profesjonalnym szkoleniu podnoszącym kompetencji przygotowywania i wygłaszania prezentacji.
 5. Wręczenie wyróżnień w konkursie IT Manager of Tomorrow Awards nastąpi w dniu 05.10.2021 r..

VIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych jest Fundacja Let’s Manage IT z siedzibą przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia.
 3. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
 • nazwisko i imiona Uczestnika;
 • numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Uczestnika;
 • adresy elektroniczne Uczestnika;
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego.4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Uczestnikiem, Organizator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, a w szczególności następujące dane:
 • płeć;
 • rok, miesiąc, dzień urodzenia;
 • adres e-mail.

5. Organizator udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 3-4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa.

6. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji, komunikatów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Organizatora, szczególnie odnośnie Serwisu, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach pod kątem Serwisu. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że zgody udzielone przez Uczestnika stanowią inaczej.

8. Przy dokonywaniu Rejestracji Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz przez podmioty trzecie, z którymi Organizator współpracuje, danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją dla celów marketingu produktów podmiotów współpracujących z Organizatorem w zakresie Serwisu, w szczególności na przesyłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem.

9. Wysłanie przez Uczestnika wypełnionego formularza rejestracji (kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie” umieszczonego pod formularzem rejestracji) jest równoznaczne z:

 • potwierdzeniem przez Uczestnika autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym danych wpisanych na formularzu;
 • wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora i podmiotów partnerskich w celach marketingowych i handlowych, w szczególności do przekazywania informacji o działaniach i planach Organizatora
  i podmiotów partnerskich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • oświadczeniem, że Uczestnik został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania;
 • akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.itmtawards.com i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Organizatorem a Uczestnikiem związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulamin strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze przyjaznych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Organizatora.